خبرگزاری پاجو نیوز

تحلیلی خبری اجتماعی

نتایج انتخابات شورای شهر جوانرود

ردیف

          نام          نام خانوادگی

      تعداد رای

1

محمد علی رضایی 

7415 رای

2

احمد محمدی      

6051 رای

3

نازار بارانی       

5878  رای

4

اختر ویسی        

5810   رای

5

امیر مصطفایی     

5337  رای

6

فرهاد حبیبی      

5059  رای

7

فاتح حسینی     

4946  رای

8

ناصر وکیلی      

4585  رای

9

فرامرز میراحمدی 

4533  رای

10

سالار  عبدالرحمن  

4350  رای

11

فریدون فریدون ابراهیمی       

4175  رای

12

انور احمدی      

4004  رای

13

محمد صالح احمدی    

3767 رای

14

کمال قادری  

3622  رای

15

محمد حسین حیدری 

3591  رای

16

سردار مدنی فر    

3467  رای

17

صید احمد امیری    

3453  رای

18

محمد عزیز صالحی

3227  رای

19

بهرام مرادپور    

3086  رای

20

رضا عزیزی 

3066  رای

21

فرنود محمدی  

2829  رای

22

شهاب کریمی 

2573  رای

23

آیت الله محمدی 

2457  رای

24

حسن سلیمانی   

2436  رای

25

محمد محودی    

2385  رای

26

فاتح عزیزی  

2339  رای

27

عادل ویسی 

2257  رای

28

جلال  ویسی   

2247  رای

29

محمد فاتح امینی 

2219  رای

30

بختیار حسینی  

2206  رای

31

یاسر علیزاده   

2163  رای

32

محسن فخری 

2041  رای

33

کبیر عزیزی  

1931  رای

34

حمید محمدی  

1809  رای

35

عبدالکریم ویسی  

1768  رای

36

اقبال حسینی   

1748  رای

37

قادر نوری    

1529  رای

38

صابر مرادی   

1239   رای

39

عابد محمودی امامی  

1098  رای

40

امیر کریمی ساوجبلاغی 

722  رای

ردیف

          نام          نام خانوادگی

      تعداد رای

1

محمد علی رضایی 

7415 رای

2

احمد محمدی      

6051 رای

3

نازار بارانی       

5878  رای

4

اختر ویسی        

5810   رای

5

امیر مصطفایی     

5337  رای

6

فرهاد حبیبی      

5059  رای

7

فاتح حسینی     

4946  رای

8

ناصر وکیلی      

4585  رای

9

فرامرز میراحمدی 

4533  رای

10

سالار  عبدالرحمن  

4350  رای

11

فریدون فریدون ابراهیمی       

4175  رای

12

انور احمدی      

4004  رای

13

محمد صالح احمدی    

3767 رای

14

کمال قادری  

3622  رای

15

محمد حسین حیدری 

3591  رای

16

سردار مدنی فر    

3467  رای

17

صید احمد امیری    

3453  رای

18

محمد عزیز صالحی

3227  رای

19

بهرام مرادپور    

3086  رای

20

رضا عزیزی 

3066  رای

21

فرنود محمدی  

2829  رای

22

شهاب کریمی 

2573  رای

23

آیت الله محمدی 

2457  رای

24

حسن سلیمانی   

2436  رای

25

محمد محودی    

2385  رای

26

فاتح عزیزی  

2339  رای

27

عادل ویسی 

2257  رای

28

جلال  ویسی   

2247  رای

29

محمد فاتح امینی 

2219  رای

30

بختیار حسینی  

2206  رای

31

یاسر علیزاده   

2163  رای

32

محسن فخری 

2041  رای

33

کبیر عزیزی  

1931  رای

34

حمید محمدی  

1809  رای

35

عبدالکریم ویسی  

1768  رای

36

اقبال حسینی   

1748  رای

37

قادر نوری    

1529  رای

38

صابر مرادی   

1239   رای

39

عابد محمودی امامی  

1098  رای

40

امیر کریمی ساوجبلاغی 

722  رای

ردیف

          نام          نام خانوادگی

      تعداد رای

1

محمد علی رضایی 

7415 رای

2

احمد محمدی      

6051 رای

3

نازار بارانی       

5878  رای

4

اختر ویسی        

5810   رای

5

امیر مصطفایی     

5337  رای

6

فرهاد حبیبی      

5059  رای

7

فاتح حسینی     

4946  رای

8

ناصر وکیلی      

4585  رای

9

فرامرز میراحمدی 

4533  رای

10

سالار  عبدالرحمن  

4350  رای

11

فریدون فریدون ابراهیمی       

4175  رای

12

انور احمدی      

4004  رای

13

محمد صالح احمدی    

3767 رای

14

کمال قادری  

3622  رای

15

محمد حسین حیدری 

3591  رای

16

سردار مدنی فر    

3467  رای

17

صید احمد امیری    

3453  رای

18

محمد عزیز صالحی

3227  رای

19

بهرام مرادپور    

3086  رای

20

رضا عزیزی 

3066  رای

21

فرنود محمدی  

2829  رای

22

شهاب کریمی 

2573  رای

23

آیت الله محمدی 

2457  رای

24

حسن سلیمانی   

2436  رای

25

محمد محودی    

2385  رای

26

فاتح عزیزی  

2339  رای

27

عادل ویسی 

2257  رای

28

جلال  ویسی   

2247  رای

29

محمد فاتح امینی 

2219  رای

30

بختیار حسینی  

2206  رای

31

یاسر علیزاده   

2163  رای

32

محسن فخری 

2041  رای

33

کبیر عزیزی  

1931  رای

34

حمید محمدی  

1809  رای

35

عبدالکریم ویسی  

1768  رای

36

اقبال حسینی   

1748  رای

37

قادر نوری    

1529  رای

38

صابر مرادی   

1239   رای

39

عابد محمودی امامی  

1098  رای

40

امیر کریمی ساوجبلاغی 

722  رای

ردیف

          نام          نام خانوادگی

      تعداد رای

1

محمد علی رضایی 

7415 رای

2

احمد محمدی      

6051 رای

3

نازار بارانی       

5878  رای

4

اختر ویسی        

5810   رای

5

امیر مصطفایی     

5337  رای

6

فرهاد حبیبی      

5059  رای

7

فاتح حسینی     

4946  رای

8

ناصر وکیلی      

4585  رای

9

فرامرز میراحمدی 

4533  رای

10

سالار  عبدالرحمن  

4350  رای

11

فریدون فریدون ابراهیمی       

4175  رای

12

انور احمدی      

4004  رای

13

محمد صالح احمدی    

3767 رای

14

کمال قادری  

3622  رای

15

محمد حسین حیدری 

3591  رای

16

سردار مدنی فر    

3467  رای

17

صید احمد امیری    

3453  رای

18

محمد عزیز صالحی

3227  رای

19

بهرام مرادپور    

3086  رای

20

رضا عزیزی 

3066  رای

21

فرنود محمدی  

2829  رای

22

شهاب کریمی 

2573  رای

23

آیت الله محمدی 

2457  رای

24

حسن سلیمانی   

2436  رای

25

محمد محودی    

2385  رای

26

فاتح عزیزی  

2339  رای

27

عادل ویسی 

2257  رای

28

جلال  ویسی   

2247  رای

29

محمد فاتح امینی 

2219  رای

30

بختیار حسینی  

2206  رای

31

یاسر علیزاده   

2163  رای

32

محسن فخری 

2041  رای

33

کبیر عزیزی  

1931  رای

34

حمید محمدی  

1809  رای

35

عبدالکریم ویسی  

1768  رای

36

اقبال حسینی   

1748  رای

37

قادر نوری    

1529  رای

38

صابر مرادی   

1239   رای

39

عابد محمودی امامی  

1098  رای

40

امیر کریمی ساوجبلاغی 

722  رای

1

محمد علی رضایی 

7415 رای

2

احمد محمدی      

6051 رای

3

نازار بارانی       

5878  رای

4

اختر ویسی        

5810   رای

5

امیر مصطفایی     

5337  رای

6

فرهاد حبیبی      

5059  رای

7

فاتح حسینی     

4946  رای

8

ناصر وکیلی      

4585  رای

9

فرامرز میراحمدی 

4533  رای

10

سالار  عبدالرحمن  

4350  رای

11

فریدون فریدون ابراهیمی       

4175  رای

12

انور احمدی      

4004  رای

13

محمد صالح احمدی    

3767 رای

14

کمال قادری  

3622  رای

15

محمد حسین حیدری 

3591  رای

16

سردار مدنی فر    

3467  رای

17

صید احمد امیری    

3453  رای

18

محمد عزیز صالحی

3227  رای

19

بهرام مرادپور    

3086  رای

20

رضا عزیزی 

3066  رای

21

فرنود محمدی  

2829  رای

22

شهاب کریمی 

2573  رای

23

آیت الله محمدی 

2457  رای

24

حسن سلیمانی   

2436  رای

25

محمد محودی    

2385  رای

26

فاتح عزیزی  

2339  رای

27

عادل ویسی 

2257  رای

28

جلال  ویسی   

2247  رای

29

محمد فاتح امینی 

2219  رای

30

بختیار حسینی  

2206  رای

31

یاسر علیزاده   

2163  رای

32

محسن فخری 

2041  رای

33

کبیر عزیزی  

1931  رای

34

حمید محمدی  

1809  رای

35

عبدالکریم ویسی  

1768  رای

36

اقبال حسینی   

1748  رای

37

قادر نوری    

1529  رای

38

صابر مرادی   

1239   رای

39

عابد محمودی امامی  

1098  رای

40

امیر کریمی ساوجبلاغی 

722  رای

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۳/۲۶ساعت ۱۴:۵۵ بعد از ظهر  توسط پاجو  |